Documenten/Reglementen

Reglementen:

Op deze pagina zijn de reglementen te vinden die te maken hebben met de oudercommissie en positie van ouders in de kinderopvang.

  • Klachtreglement de Wonderberk
    Organisatie de Wonderberk heeft in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene dwz. de pedagogisch medewerker van de groep waar hun kind(-eren) word (-en) opgevangen of bij assistent-leidinggevende of locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Klik hier in voor het interne klachtreglement. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst dan wendt de klager zich tot het zogeheten Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen (geschillencommissie), gevestigd in Den Haag. Het Klachtenloket zal trachten via advies, bemiddeling of mediaton - samen met ouder(commissie) en De Wonderberk te komen tot een oplossing. Het model extern klachtreglement is hier in te zien. Ouders kunnen ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie indien zij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt.

 Documenten:

 

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!